Trắc nghiệm ngành nghề

Cá tính của tôi…
Tôi đã từng bị cho là …
Nếu tôi là một loài thú thì tôi sẽ là…
Trong việc làm sắp tới của tôi, những điều tôi thích là…
Làm việc với những người bị khuyết tật hoặc suy yếu có thể giống như mình là một…
Tôi muốn….
Khi tôi còn là thiếu niên…
Cuối tuần lý tưởng của tôi…

Theo thứ tự ưu tiên, xin vui lòng chọn ba hình ảnh mô tả rõ nhất câu trả lời của bạn.